MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

RODO

RODO

Zapewniamy gotowość na RODO!

Pragniemy zapewnić Państwo, iż wszelkie dane, które nam przekazujecie są przechowywane w sposób bezpieczny i uniemożliwiający wgląd osobom trzecim.
Wszelkie nośniki informatyczne są w odpowiedni sposób zabezpieczone, a fizyczny dostęp do wersji papierowej jest strzeżony przez m.in. alarm czy wewnętrzny monitoring.
Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych, zostali przeszkoleni i wyposażeni w odpowiednią wiedzę jak postępować w sposób bezpieczny dla posiadanych informacji.

Aby utrwalić w Państwa i naszej świadomości przysługujące prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych, będziemy namawiali do dobrowolnego podpisania poniższego oświadczenia:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest MICO Spółka z o. o. z siedzibą przy
ul. Polna 21/2, 60-535 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000358480, REGON: 301460585, NIP:
7811852261

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu:
– adres e-mail: biuro@mico.pl
– pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną,
b) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą
c) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego
prawnie uzasadnionego interesu
d) oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego
interesu w ramach marketingu bezpośredniego

4. Zakres zbieranych danych
Zbieramy wyłącznie dane osobowe, które dobrowolnie nam przekażecie, w szczególności w zakresie: Imię i Nazwisko, e-mail, telefon oraz stanowisko reprezentanta firmy

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Na tej podstawie przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Okres przechowywania danych
a) W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
b) Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

7. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) przenoszenia danych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
a) świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
b) przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.